U bent hier

Privacyverklaring

Als gevolg van de nieuwe wetgeving rond informatieveiligheid en privacy willen we jou graag informeren over wat we met jouw persoonsgegevens doen en wat de beleidsmaatregelen zijn die we nemen om deze persoonsgegevens te beschermen.

1. Verantwoordelijken

Het centrumbestuur, Volwassenenonderwijs LBC-NVK VZW, is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens.

Binnen Volwassenenonderwijs LBC-NVK NVK is iemand als aanspreekpunt ‘informatieveiligheid’ aangeduid. Contact kan op het volgende e-mailadres: privacy@lbconderwijs.be.

Het aanspreekpunt informatieveiligheid en/of de directie van Volwassenenonderwijs LBC-NVK kan voor advies en ondersteuning terecht bij de ‘data protection officer’ (DPO) van de onderwijskoepel.

 

2. Verwerkingen persoonsgegevens

2.1. Doel

Bij Volwassenenonderwijs LBC-NVK verwerken wij cursistengegevens omwille van de volgende doelen:

 • cursistenrekrutering;
 • cursistenadministratie;
 • cursistenbegeleiding;
 • cursistenevaluatie;
 • externe communicatie;
 • toezicht op telecommunicatie;
 • camerabewaking.

 

2.2. Verwerking gegevens

Om jou in de centra voor volwassenenonderwijs LBC-NVK in te schrijven, te begeleiden en op te volgen is het noodzakelijk dat wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • identificatiegegevens (met in het bijzonder voornaam, naam, rijksregisternummer/BIS-nummer, verblijfsdocumenten, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit, pasfoto);
 • contactgegevens (met in het bijzonder adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres);
 • evaluatiegegevens (met in het bijzonder vrijstellingen, puntenboeken, aanwezigheden, rapporten, deliberaties);
 • functioneren (met in het bijzonder gedrag, welbevinden, communicatie met lesgevers, medecursisten, begeleiding, opvolging, straffen, sancties, tucht, medische informatie);
 • opleiding, vorming en werk (met in het bijzonder opleidingsniveau, diploma, centrumloopbaan, werksituatie, werkritme);
 • medische informatie zoals beschreven in wetgeving (zorgdiagnoses, -dossiers en medische begeleiding);
 • financiële gegevens (met in het bijzonder bankgegevens, (terug)betalingen, openstaande rekeningen, afbetalingsplan, vermindering inschrijvingsgeld);
 • afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden);
 • bewakingsbeelden;
 • andere (nummerplaat, …).

Wanneer van toepassing kunnen wij gegevens, mits wettelijke grondslag, opvragen aan de vorige onderwijsinstelling waar jij als cursist was ingeschreven

 

2.3. Verwerkte ouder/voogd gegevens

Om een minderjarige in te schrijven, te begeleiden en op te volgen bij Volwassenenonderwijs LBC-NVK is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

 • identificatiegegevens ouder/voogd (met in het bijzonder voornaam en naam);
 • contactgegevens ouder/voogd (met in het bijzonder telefoonnummer(s), adresgegevens, email);
 • financiële gegevens (met in het bijzonder bankgegevens, (terug)betalingen, openstaande rekeningen, afbetalingsplan).

 

2.4. Ontvangers

 • Het departement onderwijs is, via Davinci van AHOVOKS (Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen), een ontvanger van een deel van jouw cursistengegevens;

 • de trajectbegeleider die deel uitmaakt van het multidisciplinair team dat jou begeleidt, is bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;

 • bij verificatie krijgt de onderwijsverificateur toegang tot administratieve gegevens, aanwezigheden, afwezigheidsbewijzen, … in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak;

 • bij inspectie is het mogelijk dat een onderwijsinspecteur ook toegang vraagt tot bepaalde cursistengegevens in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak.

 • Als centrum zijn we eveneens gemachtigd door de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) of de nieuwe Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), die vanaf 25 mei 2018 de taken van de Privacycommissie en haar sectorale comités zal overnemen, om met volgende partners persoonsgegevens uit te wisselen:

  • Huizen van het Nederlands;
  • Centra voor Basiseducatie (CBE);
  • Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO);
  • Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW);
  • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB);
  • Handhavingsambtenaren;
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

 

2.5. Verwerkers

Volwassenenonderwijs LBC-NVK VZW gebruikt de hieronder genoemde platformen bij de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Wisa ((oud)-cursistenadminstratie)
 • Chamilo (elektronische leeromgeving)
 • Electra (opvolging gezondheidstoezicht, veiligheid- en gezondheidsrisico’s van cursisten/stagaires)
 • Vrijstellingsproeven TKO

 

2.6. Voorwaarden

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt zolang je bij ons ingeschreven bent, of zolang ze nodig zijn om jou te begeleiden. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen.

Als we bepaalde gegevens voor langere tijd willen bewaren, melden we jou dat en vragen we daarvoor jouw expliciete toestemming.

Meer informatie over de beleidsmatige aanpak van privacy en informatieveiligheid bij Volwassenenonderwijs LBC-NVK kan je opvragen via e-mail: privacy@lbconderwijs.be.

 

3. Privacy en jouw rechten

3.1. Rechten uitoefenen

Je kan je steeds op onderstaande rechten beroepen:

 • recht op informatie: Je mag vragen welke gegevens van jou verwerkt worden en wie er toegang toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.6), waarom het centrum die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;

 • recht op inzage: je mag steeds de gegevens die de school van jou heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie;

 • recht op verbetering: als je fouten in jouw gegevens vindt, mag je vragen om dit aan te passen. Je kan jouw gegevens ook aanvullen;

 • recht op gegevensverwijdering: je kan vragen om gegevens, die voor de school niet (meer) strikt noodzakelijk zijn, permanent en volledig te verwijderen;

 • recht op beperking van de verwerking: als je bezwaren hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen;

 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: als je bepaalde gegevens wil overdragen naar een nieuwe onderwijsinstelling of andere werkgever, dan helpt het centrum jou daarbij (in de mate van het mogelijke);

 • recht van bezwaar: als je niet akkoord gaat met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van jou verwerkt worden, kan je je hiertegen verzetten;

 • recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer de centrum algoritmes gebruikt om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) jouw gegevens (zie § 3.3), dan kan je je hiertegen verzetten;

 • recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men je voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan je ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

Wil je meer uitleg over deze rechten, dan richt je je het best tot ons via e-mail: privacy@lbconderwijs.be. Bij twijfel of een eventueel dispuut kan je je ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit die zich met privacy en de verwerking van persoonsgegevens bezighoudt: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 

3.2. Gerechtvaardigd belang

Een aantal verwerkingen hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag:

 • toezicht op telecommunicatie;
 • de in § 2.4 vermelde overdracht van jouw gegevens aan onderwijsinspectie en verificatie.

 

3.3. Geautomatiseerde besluitvorming

Volwassenenonderwijs LBC-NVK onderwerpt zijn cursisten niet aan geautomatiseerde besluitvorming. In welke vorm dan ook.

 

3.4. Al dan niet verstrekken van gegevens

Het is noodzakelijk dat de in § 2.2 en § 2.3 genoemde gegevens (wanneer van toepassing) verstrekt worden om de inschrijving op de centra van Volwassenenonderwijs LBC-NVK mogelijk te maken. Dat geldt niet voor:

 • rijksregisternummer 1;
 • medische informatie 2;
 • afbeeldingen (voor externe communicatie);
 • contactgegevens (voor direct marketing).

 

1 De school zal in dat geval de info opvragen aan het Departement Onderwijs en Vorming.

2De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien ze niet over de relevante zorg- of gezondheidsgegevens beschikt of als de toestemming ontbreekt om deze te verwerken. In sommige gevallen zal het ontbreken van een medisch attest ertoe leiden dat de cursist niet kan inschrijven.