U bent hier

Welke informatie wordt er over mij bewaard in het CVO?

Het CVO is wettelijk verplicht om van elke cursist een cursistendossier bij te houden.

Per cursist worden volgende gegevens bijgehouden:

 • persoonsgegevens
 • het bewijs van Belgische nationaliteit of wettig verblijf
 • als bewijs van Belgische nationaliteit volstaat het rijksregisternummer. Als bewijs van wettig verblijf worden aanvaard:
 • een identiteitsbewijs van een EU-lidstaat;
 • een geldig nationaal paspoort (indien nodig inclusief geldig visum);
 • elektronische vreemdelingenkaart;
 • attest van Immatriculatie, model A.
 • het inschrijvingsformulier
  Bij inschrijving wordt er een inschrijvingsformulier opgemaakt. Dit wordt door jou gedateerd en ondertekend, alsook door een door het CVO gemachtigd personeelslid. Het document blijft bewaard in het cursistendossier.
  Het inschrijvingsformulier vormt samen met de individuele steekkaart het basisdocument voor de controle op je regelmatigheid als cursist door het departement Onderwijs.
 • de betalingsbewijzen
 • de individuele steekkaart
  De individuele steekkaart beschrijft de vorderingen in de opleiding(en) en dat over de schooljaren heen. Ze vermeldt ook eventuele toelatingsproef of vrijstelling(en). Deze gegevens kunnen ook onder de vorm van een elektronisch registratiesysteem worden bijgehouden.
 • aanwezigheden
  In de aanwezigheidsregisters worden zorgvuldig de aan- en afwezigheden bijgehouden: de dagen en lestijden waarop je als cursist aanwezig moet zijn, de effectieve aanwezigheden, de gewettigde en ongewettigde afwezigheden.
 • attesten voor vrijstelling betaling inschrijvingsgeld,
 • eerder behaalde studiebewijzen,
 • documenten EVC en EVK,
 • ervaringsbewijzen,
 • verslag van de directeur van het centrum (i.v.m. klachten, tuchtprocedureā€¦)

Deze documenten zijn niet alleen belangrijk om na te gaan in welke afdeling, opleiding of module je als cursist kan inschrijven, voor het departement Onderwijs vormen ze ook de basis om de regelmatigheid van de cursist vast te stellen, zodat je een officieel studiebewijs kan behalen.

Het centrumbestuur verzamelt deze gegevens met inachtneming van de privacywet.

Met vragen hierover kan je terecht bij de directeur van je centrum:

Antwerpen@lbconderwijs.be

Berchem@lbconderwijs.be

Beringen@lbconderwijs.be

Mortsel@lbconderwijs.be

Sintniklaas@lbconderwijs.be

Turnhout@lbconderwijs.be

Het CVO gebruikt deze persoonlijke gegevens met als doel de uitvoering van het decreet dd. 18/07/2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensbeheer en in het bijzonder voor de cursistenadministratie/cursistenbegeleiding; daarom worden ze in een bestand bijgehouden. Het spreekt vanzelf dat deze gegevens strikt vertrouwelijk zijn.

Als CVO zijn we hiervoor gemachtigd door de Privacycommissie (CBPL) of de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) om met volgende partners persoonsgegevens uit te wisselen:

 • Huizen van het Nederlands
 • Centra voor Basiseducatie (CBE)
 • Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO)
 • Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
 • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
 • Handhavingsambtenaren
 • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Deze machtigingen kunnen geraadpleegd worden op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie en de website van de Privacycommissie. De machtigingen zijn van toepassing op de cursisten zoals vermeld in het decreet

De gegevens die door het CVO worden verzameld, kunnen met de volgende ontvangers of de volgende categorieƫn van ontvangers uitgewisseld worden:

 • Huizen van het Nederlands
 • Centra voor Basiseducatie (CBE)
 • Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO)
 • Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
 • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
 • Handhavingsambtenaren
 • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Je hebt een recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken. Je kan je hiervoor richten tot de verantwoordelijke voor de verwerking.

De verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, kan enkel als je daarmee expliciet instemt. Je kunt deze toestemming op elk moment terug intrekken.

Ben je minderjarig dan dienen je ouders of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen deze toestemming te geven en hebben zij bovendien recht op een kopie van de ondertekende toestemming.

terug naar boven