U bent hier

Hoe schrijf ik in?

Inschrijven in het volwassenenonderwijs

Hoeveel moet ik betalen?

Kan ik volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen?

Kan ik gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen?   

Kan ik in schijven betalen?

Kan ik mijn inschrijvingsgeld met opleidingscheques betalen?

Wat moet ik doen als ik mijn inschrijving wil annuleren?

Wat als de cursus volzet is?

Kan mijn inschrijving geweigerd worden?

Ik heb een functiebeperking. Kan ik dan inschrijven?

Kan ik als volwassene met een handicap gebruik maken van hulpmiddelen?

Kan ik zomaar met iedere opleiding starten? (toelatingsvoorwaarden)

Kan ik van lesgroep veranderen?

Kan ik vrijstelling krijgen voor bepaalde onderdelen van opleidingen?


Inschrijven in het volwassenenonderwijs

Je bent pas geldig ingeschreven als:

 • je tijdig bent ingeschreven op één van onze secretariaten; je kan je inschrijven tot uiterlijk de dag van het registratiemoment (de dag waarop 1/3 van de lestijden is verstreken). Nadien kan de directeur je inschrijving weigeren.
 • je het inschrijvingsgeld hebt betaald of de juiste documenten voor een (gedeeltelijke) vrijstelling hebt ingediend,
 • je je akkoord verklaard hebt met ons centrumreglement en met ons agogisch project,
 • je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en je de eventuele noodzakelijke attesten en diploma’s hebt afgegeven,
 • je de Belgische nationaliteit hebt of als je voldoet aan de bepalingen van het wettig verblijf.

Inschrijvingen gebeuren in de volgorde waarin jullie je in orde stellen met de hierboven vermelde voorwaarden. Indien nodig kunnen we ook wachtlijsten aanleggen (zie rubriek ‘Wat als de cursus volzet is?).

Een inschrijving is persoonlijk en kan dus nooit doorgegeven worden aan derden.

Bij elke inschrijving vragen wij naar:

 • een geldig identiteitsbewijs of een bewijs van wettig verblijf indien je niet over de Belgische nationaliteit beschikt,
 • de getuigschriften, attesten en diploma’s die je vroeger hebt behaald,
 • attesten voor vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld,
 • eventueel een aanvraag tot vrijstelling,
 • eventueel een aanvraag voor betaald educatief verlof.

Op basis van deze informatie kunnen wij het administratieve dossier volledig in orde brengen. Zo zijn wij ervan verzekerd dat wij in de toekomst correct diploma's en (deel)certificaten kunnen afleveren.

Bij inschrijving kunnen wij relevante informatie over eerder behaalde studiebewijzen ophalen uit de Leer- en ErvaringsDatabank (LED) van de Vlaamse overheid. Indien je hiervoor geen toestemming wenst te geven, kan je dit te allen tijde tegengaan met een eenvoudige melding bij inschrijving: in dat geval dien je zelf de eventueel vereiste studiebewijzen bij inschrijving voor te leggen.

Terug naar boven


Hoeveel moet ik betalen?

Je bent pas ingeschreven als de volledige kostprijs van de inschrijving werd betaald. Hiervoor kan je persoonlijk langskomen op één van onze secretariaten of elektronisch inschrijven. Om praktische redenen kan je niet via de telefoon inschrijven noch via mail.

Betalen doe je voor twee dingen:

 1. de inschrijving
 2. het cursusmateriaal.

1. het inschrijvingsgeld

Per lestijd betaal je 1,50 euro. (Zijnde 0,80 euro inschrijvingsgeld voor het centrum en 0,70 euro belastingen voor de overheid.) Dit is wettelijk geregeld. Het geldt voor alle opleidingen met uitzondering van de cursussen Nederlandse tweede taal. Daarvoor betaal je 0,6 euro per lestijd. (Zijnde 0,60 euro inschrijvingsgeld voor het centrum; per lestijd subsidieert de overheid bovendien het centrum met 0,2 euro).

Binnen één opleiding betaal je gedurende één semester maximaal 300 euro voor het inschrijvingsgeld.

2. het cursusmateriaal

Bovenop het inschrijvingsgeld betaal je nog een bedrag voor het cursusmateriaal. Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding die je wil volgen.

Betalen kan je doen met opleidingscheques.

Behoefte aan meer uitleg? Duik gauw even in ons centrumreglement.

Betalen met een kredietkaart of een buitenlandse kaart (Maestro) kan, maar voor deze service wordt een supplementaire administratieve kost van 3 euro per betaling verrekend met ingang van 1 november 2016.

Het inschrijvingsgeld:

Het decreet betreffende het volwassenenonderwijs voorziet voor het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs een standaardtarief van 1,50 euro per lestijd. Dit geldt voor alle opleidingen met uitzondering van de cursussen Nederlands tweede taal (NT2). Het standaardtarief voor die opleidingen is 0,60 euro per lestijd.

Je betaalt:

 • maximum € 300 inschrijvingsgeld voor alle cursussen die officieel starten tussen 1 september t.e.m. 31 december.
 • maximum € 300 inschrijvingsgeld voor alle cursussen die officieel starten tussen 1 januari t.e.m. 31 augustus.

Dit maximumbedrag geldt voor elke opleiding afzonderlijk en voor elk centrum apart. Je kunt dit niet in rekening brengen in een ander CVO.

Je moet zelf kunnen aantonen dat je het plafond voor het schooljaar en de opleiding hebt bereikt. We zullen je daarom bij je inschrijving altijd een betalingsbewijs overhandigen zodat je zelf kunt aantonen dat je het plafond hebt bereikt.

Hoeveel inschrijvingsgeld je moet betalen, vind je terug op onze website.

Het cursusmateriaal:

Voor elke inschrijving betaal je een afdelingsgebonden cursusmateriaal van 0,15 euro per cursusuur.

Dit wil zeggen 9 euro voor een cursus van 60 uur en 18 euro voor een cursus van 120 uur.

Dit bedrag omvat de kosten voor aangepaste soft- en hardware in de leslokalen, het printmateriaal, alle kopieën voor instaptoetsen, evaluaties en aanvullende documentatie, alsook al de middelen die het gecombineerd onderwijs mogelijk maken, het basismateriaal in alle praktijkcursussen en al het andere materiaal dat noodzakelijk is voor het volgen van een cursus.

Op dit afdelingsgebonden cursusmateriaal worden geen kortingen toegestaan; het kan wel meegenomen worden indien een cursist zijn inschrijving wijzigt. Cursisten in de gevangenis betalen dit afdelingsgebonden cursusmateriaal niet. Je betaalt wel maximum € 30 per semester voor het afdelingsgebonden cursusmateriaal voor een modulaire opleiding.

Het cursusmateriaal wordt ook toegepast voor de stages en het afstandsonderwijs.

Het kan betaald worden met opleidingscheques.

Het overige cursusmateriaal:

Dit is vakgebonden cursusmateriaal (zoals handboeken) en cursusmateriaal dat geconsumeerd wordt. Dit materiaal wordt afzonderlijk aangerekend (ofwel op voorhand bij de inschrijving, ofwel bij aanvang van elke les). De details worden bij inschrijving meegedeeld. Ook hier kan in sommige gevallen met opleidingscheques betaald worden (zie verder).

Terug naar boven


Kan ik volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen?

Ja, dat kan in de volgende situaties:

 • Je bent ingeschreven in een opleiding in het studiegebied Algemene vorming;
 • Je bent ingeschreven in de opleiding Ervaringsdeskundige in de armoede en de sociale uitsluiting;
 • Je geniet op het moment van de inschrijving materiële hulp volgens de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen;
 • Je verwerft op het moment van de inschrijving een inkomen via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon, of je bent ten laste van iemand in deze categorieën;
 • Je verblijft op het moment van de inschrijving als gedetineerde in een van de Belgische strafinrichtingen;
 • Je hebt een inburgeringscontract ondertekend (en volgt dus een inburgeringstraject) of hebt al een inburgeringsattest of EVC-attest behaald en wil een opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1, Nederlands tweede taal richtgraad 2 en Latijns schrift volgen;
 • Je hebt op het moment van de inschrijving nog niet voldaan aan de voltijdse leerplicht;
 • Je verwerft op het moment van de inschrijving een inkomen via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor een opleiding die gevolgd wordt in het kader van een door de VDAB erkend traject naar Werk;
 • Je bent ingeschreven als werkzoekende en hebt op het moment van de inschrijving nog geen recht op een wachtuitkering verworven;
 • Je bent ingeschreven voor de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 van de basiseducatie.

Opgelet! Om rechtsgeldig te zijn als bewijsstuk mag een attest van het OCMW bij de inschrijving niet ouder zijn dan één maand.

Als je ten laste bent van iemand verwachten we zowel een attest waaruit blijkt dat die persoon tot één van de bewuste categorieën behoort, als een verklaring op eer die jullie allebei ondertekenen.

Terug naar boven


Kan ik gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen?   

Ja, het tarief van 0,60 Euro per lestijd geldt standaard voor een cursus Nederlands tweede taal (NT2).

Het tarief van 0,30 Euro per lestijd is van toepassing in de volgende situaties:

 • Je verwerft een inkomen via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor andere opleidingen dan die uit de studiegebieden Algemene vorming, de opleiding Ervaringsdeskundige in de armoede en de sociale uitsluiting, NT2 opleiding NT2 richtgraad 1 en 2 als inburgeraar, NT2 als cursist secundair onderwijs (zie punt 4.3); of je bent ten laste van iemand in deze categorieën;

 • Je bent in het bezit van één van de volgende attesten of je bent ten laste van iemand in deze categorieën:
  • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt;
  • een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten;
  • een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt;
  • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen;
  • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten.
 • Je hebt gedurende twee opeenvolgende schooljaren een opleiding  uit een leergebied van de basiseducatie gevolgd gedurende ten minste 120 lestijden voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving in een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs. Deze vrijstelling wordt toegepast voor elke inschrijving in het centrum gedurende het betrokken schooljaar.

Als je ten laste bent van iemand verwachten we zowel een attest waaruit blijkt dat die persoon tot één van de bewuste categorieën behoort, als een verklaring op eer die jullie allebei ondertekenen.

Terug naar boven


Kan ik in schijven betalen?

Wie problemen ondervindt met het betalen van het cursusgeld binnen de aangeduide termijn, kan voor eind oktober/maart bij de directeur een aanvraag indienen voor gespreide betaling.

We verzekeren een discrete behandeling van elke vraag.

Terug naar boven


Kan ik mijn inschrijvingsgeld met opleidingscheques betalen?

Opleidingscheques voor werknemers in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk gewest

Het CVO is een erkend centrum voor het systeem van de Vlaamse opleidingscheques. Indien je werknemer bent in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk gewest betaal je via dit systeem slechts de helft van de kosten van de opleiding. De Vlaamse overheid betaalt de rest. De opleidingscheques worden aangevraagd via de VDAB . Je kan per kalenderjaar maximaal voor 250 Euro aan opleidingscheques aankopen. Cursisten die een beroepsopleiding secundair volwassenenonderwijs volgen en nog geen diploma secundair onderwijs hebben kunnen de door hen betaalde helft via de VDAB terugvragen.

Zowel het inschrijvingsgeld als het cursusmateriaal kan geheel of gedeeltelijk betaald worden met opleidingscheques. Noteer: als je het cursusmateriaal wil betalen met opleidingscheques moet je de boeken via het centrum aankopen en betalen. Het gebruik van opleidingscheques moet tijdens de inschrijvingsprocedure bekend gemaakt worden. Als je de opleidingscheques pas na de inschrijving afgeeft in het secretariaat, krijg je het overeenstemmende bedrag binnen de maand teruggestort. De waarde van de opleidingscheques mag nooit de kostprijs van de opleiding overschrijden!

De opleidingscheques voor werknemers moeten ten laatste twee maanden na aanvang van de opleiding besteld worden bij de VDAB. Deze opleidingscheques zijn slechts 14 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte. Enkel geldige cheques worden aanvaard. Aangezien ze door de administratie tijdig verwerkt moeten worden, moeten de cheques ten laatste 10 werkdagen vóór hun vervaldatum bezorgd worden aan het secretariaat.

De cheques moeten vóór het einde van de opleiding afgeleverd worden op het secretariaat.

Niet alle opleidingen komen in aanmerking voor opleidingscheques! Je kan de volledige lijst van opleidingen raadplegen via de VDAB http://www.vdab.be/opleidingscheques. Mocht je toch nog vragen of twijfels hebben aarzel niet om het secretariaat te contacteren.

Opleidingscheques voor werkgevers in het Vlaams Gewest

De opleidingen van het CVO komen in aanmerking voor terugbetaling via de KMO-portefeuille.

Een werkgever kan voor de opleidingsprojecten van zijn werknemers een subsidie aanvragen bij de KMO- portefeuille. Deze projecten moeten worden ingediend ten laatste 14 kalenderdagen na de officiële start van de lessen. Je komt hierover meer te weten via de VDAB.

Terug naar boven


Wat moet ik doen als ik mijn inschrijving wil annuleren?

Stel je bij de start van de opleiding (of kort nadien) vast dat je de lessen niet zal kunnen volgen dan dien je dit in ieder geval zo snel mogelijk te melden (liefst schriftelijk) bij het secretariaat. Je kan dan de betaalde som volledig of gedeeltelijk terugkrijgen:

 • het gehele bedrag (dus inschrijvingsgeld en de eventuele andere bijdragen) als je tenminste één week vóór de start van de opleiding annuleert;
 • het gehele bedrag (dus inschrijvingsgeld en de eventuele andere bijdragen) als je niet slaagt in de opgelegde toelatingsproef;
 • het gehele bedrag, verminderd met € 12,50 administratiekosten: bij annulering tussen één week vóór de start van de opleiding en de eigenlijke aanvang ervan;

enkel nog de kosten voor het cursusmateriaal: bij annulering tussen de aanvang van de opleiding en 2 weken later. Het inschrijvingsgeld wordt dan niet meer terugbetaald.

Na 2 weken opleiding wordt er niet meer terugbetaald.

Het CVO heeft het recht een cursus af te gelasten of een lesdag te wijzigen om technische of organisatorische redenen. Indien een cursus door het centrum geannuleerd wordt en de cursist onmogelijk op een ander tijdstip de cursus kan volgen, wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald na het overhandigen van het originele betalingsbewijs, tot 2 maanden na de annuleringsdatum.

Terug naar boven


Wat als de cursus volzet is?

Als de capaciteit van het cursusaanbod ontoereikend is om alle cursisten te kunnen inschrijven, dan kan het centrum wachtlijsten aanleggen. Het centrum respecteert hierbij de volgorde van inschrijving. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor inschrijvingen in de opleidingen van het studiegebied Nederlands tweede taal. In deze opleidingen hebben volgende doelgroepen voorrang bij inschrijving indien zich een capaciteitstekort voordoet:

 • cursisten die een inburgeringscontract ondertekend hebben met het Agentschap Integratie en Inburgering,
 • cursisten die gevat zijn door het inwerkingsbeleid, zoals geregeld in het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid,
 • cursisten die de bereidheid om Nederlands te leren moeten aantonen zoals bedoeld in het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.

Terug naar boven


Kan mijn inschrijving geweigerd worden?

Wanneer de cursist voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan de directeur de inschrijving enkel weigeren:

 • indien de veiligheid in het gedrang komt;
 • als er nog een openstaand saldo is vanuit eerdere inschrijvingen
 • als de cursist het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar in hetzelfde CVO definitief werd uitgesloten. Zo’n strenge maatregel is heel uitzonderlijk en volgt een welbepaalde procedure, die je verder omschreven vindt in rubriek "Wat als je de regels niet naleeft?".

Terug naar boven


Ik heb een functiebeperking. Kan ik dan inschrijven?

In zoverre de beroepsprofielen het toelaten staat ons CVO open voor alle cursisten met een functiebeperking, chronische ziekte of leerbeperking. Door het leveren van maatwerk willen wij gelijke onderwijskansen creëren.

Basisvereisten om de opleiding te kunnen starten worden per opleiding bekeken. De competenties moeten bereikt worden.

Rechten en afwijkingen worden pas verleend na legitimatie (medisch attest of attesten/verslagen van bevoegde instanties) en in overleg met de opleidingscoördinator.

Terug naar boven


Kan ik als volwassene met een handicap gebruik maken van hulpmiddelen?

Je kan als volwassene met een handicap gebruik maken van speciale onderwijsleermiddelen om het onderwijsleerproces in een CVO te kunnen volgen.

In het volwassenenonderwijs is de toekenning van volgende speciale onderwijsleermiddelen mogelijk:

 • het inschakelen van een tolk Vlaamse gebarentaal en/of een schrijftolk (cursisten met een auditieve handicap);
 • de terugbetaling van kopieën van notities van medecursisten (cursisten met een handicap);
 • het aanpassen van lesmateriaal, zoals de omzetting in braille, vergrotende kopieën, digitale omzettingen of grootletterdruk (cursisten met handicap).

Wil je gebruik maken van speciale onderwijsleermiddelen, neem dan contact op met de directeur.

Het is immers de directeur die hiervoor een aanvraag indient via een volledig ingevuld aanvraagformulier.

Terug naar boven


Kan ik zomaar met iedere opleiding starten? (toelatingsvoorwaarden)

Secundair volwassenenonderwijs

Om toegelaten te worden tot een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, moet je in principe voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving 16 jaar bent OF 15 jaar en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd.

Losstaande modules

Voor de losstaande modules gelden geen specifieke toelatingsvoorwaarden, m.a.w. iedereen kan zonder voorkennis de cursus volgen.

Vervolgmodules

Hier gaat het over cursussen waarbij je toch al over enige voorkennis moet beschikken om tot de cursus toegelaten te kunnen worden.

Je kan onmiddellijk instappen in een vervolgmodule als:

 • je het deelcertificaat of attest van de verplichte voorafgaande module/jaar kan voorleggen (ook van een ander centrum),
 • je beschikt over een welbepaalde titel van beroepsbekwaamheid,
 • de directeur oordeelt dat je op basis van een ander diploma, certificaat of getuigschrift over voldoende kennis, vaardigheden en attitudes beschikt om in de module te starten. Met andere woorden, je kan dan een vrijstelling aanvragen (zie rubriek "Kan ik vrijstelling krijgen voor onderdelen van een opleiding?"),
 • je slaagt in een specifieke vrijstellingsproef waaruit blijkt dat je de nodige ervaring hebt verworven om de module te volgen (zie rubriek ‘Kan ik vrijstelling krijgen voor onderdelen van een opleiding?’).

De specifieke toelatingsvoorwaarden voor elke opleiding kan je nalezen op de cursusfiches van de modules. Soms staat er ook vermeld dat we een bepaalde voorkennis sterk aanraden, maar deze is dan niet verplicht.

Cursussen Nederlands tweede taal (NT2)

Het is mogelijk om toegelaten te worden tot de opleidingen Nederlands tweede taal (NT2) indien je niet beschikt over een studiebewijs NT2.

De organisatie en coördinatie van de intake, testing en doorverwijzing van cursisten die voor inschrijving niet beschikken over een studiebewijs NT2 gebeurt door de Huizen van het Nederlands.

Tot de opleidingen Nederlands tweede taal van de studiegebieden NT2, richtgraad 1 en 2 en NT2, richtgraad 3 en 4 kunnen ook 12- tot 16-jarige leerlingen uit het voltijds secundair onderwijs toegelaten worden. Dan gelden specifieke toelatingsvoorwaarden:

 • de leerling neemt op vrijwillige basis deel,
 • de leerling volgt de opleiding buiten de lesuren van de school voor secundair onderwijs,
 • de school voor secundair onderwijs levert aan de leerling een attest af waarin ten minste volgende elementen zijn opgenomen:
  • een omschrijving van de taalachterstand van de leerling in functie van de opleiding die de leerling in het secundair onderwijs volgt,
  • de contactgegevens van de persoon die door de school voor secundair onderwijs wordt aangeduid voor de opvolging van de modules of de opleiding waarvoor de leerling binnen het centrum is ingeschreven.

Dit attest wordt bij inschrijving toegevoegd aan het cursistendossier van de leerling, zoals opgemaakt door ons CVO.

Onze trajectbegeleider contacteert de contactpersoon van de secundaire school indien nodig, bijvoorbeeld bij aanvang en afronding van de opleiding, bij vroegtijdige stopzetting of bij stagnerende leervorderingen.

Studiegebied Voeding

Je moet voor 1 oktober van het betrokken schooljaar of onmiddellijk indien de inschrijving op een later tijdstip gebeurt, een medisch geschiktheidsattest van goede gezondheid (opgesteld door een arts) kunnen voorleggen om te starten. Dit attest is eenmalig en is geldig voor de hele duur van het opleidingstraject, ook bij verandering van centrum en/of overschakeling naar een verwante opleiding. Indien je niet over dit geschiktheidsattest beschikt, voldoe je niet aan de toelatingsvoorwaarden en kan je de opleiding niet volgen.

Een nieuwe evaluatie van dit attest is nodig wanneer er een aanleiding is (bv. ziekte) of je zelf de opleiding onderbreekt.Indien je bij de nieuwe evaluatie ongeschikt wordt verklaard, moet je uiterlijk op het einde van het lopende schooljaar de cursus stopzetten.

Op deze regeling is één uitzondering: indien eenzelfde groep van cursisten voeding bereidt én nadien consumeert, is er geen verplichting tot medisch attest.

Studiegebied Bedrijfsbeheer - opleiding Bedrijfsbeheer

Om toegelaten te worden tot de opleiding Bedrijfsbeheer moet je voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht of ingeschreven zijn als leerling in de derde graad van het secundair onderwijs.

Hoger beroepsonderwijs – Graduaat

De minimumleeftijd is 18 jaar op het ogenblik van je inschrijving. Indien je inschrijft tussen 1 september en 31 december, moet je 18 worden vóór 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Als kandidaat-cursist moet je een van de volgende studiebewijzen kunnen voorleggen:

 • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat tenminste 3 jaar oud is;
 • een diploma secundair of hoger onderwijs voor sociale promotie of van hoger beroepsonderwijs;
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte of lange type met volledig leerplan, van bachelor of van master;
 • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs.

Voor studiebewijzen uit het buitenland neem je best contact op met de directie.

De directeur kan op basis van humanitaire, medische, psychische of sociale redenen eveneens een aantal uitzonderingen toestaan maar hiervoor neem je ook best contact op met de directie.

Toelatingsproef Hoger beroepsonderwijs - Graduaat

Als je geen van de bovengenoemde studiebewijzen kan voorleggen, kan je toch worden toegelaten in het hoger beroepsonderwijs als je slaagt in een toelatingsproef. Je moet dan zeker 18 jaar zijn.

Deze proef wordt uiterlijk de vijfde dag voor het einde van de inschrijvingsperiode georganiseerd en evalueert je geschiktheid voor de opleiding. Het gaat dus niet over voorkennis maar over de vaardigheden die je nodig hebt in deze hogere opleidingen, zoals logisch denkvermogen. Je kan hier dus eigenlijk niet voor studeren. Je vraagt deze toelatingsproef schriftelijk aan op het secretariaat op het moment van de inschrijving.

De directeur van het centrum oordeelt op basis van deze toelatingsproef of je aan de voorwaarden voldoet. De beslissing van de directeur wordt gemotiveerd opgenomen in je dossier. Je moet de lessen blijven volgen tot het bericht van slagen in de toelatingsproef.Indien je niet voor deze proef zou slagen, krijg je uiteraard je volledige inschrijvingsgeld teruggestort.

Terug naar boven


Kan ik van lesgroep veranderen?

Bij je inschrijving ontvang je een kalender die onder meer vermeldt: 

 • het begin van het schooljaar en/of de start van de module(s);
 • de planning van de lessen,
 • de vakantieperiode(s) en vrije dagen,
 • de eventuele stageperiodes,
 • de evaluatieperiodes,
 • het moment van inhaalexamens,
 • de eventuele extra-murosactiviteiten,
 • de proclamatie,

Het CVO wendt de onderwijstijd zo effectief mogelijk aan.

Als je wenst te wisselen van lesgroep dan neem je zo vlug mogelijk contact op met het secretariaat.

Bij lesverplaatsingen of inhaallessen zal het CVO je zo vlug mogelijk het tijdstip melden.

Terug naar boven


Kan ik vrijstelling krijgen voor bepaalde onderdelen van opleidingen? (EVC en EVK)

Algemene informatie

Heb je al een pak praktijkervaring in je huidige of vroegere job? Heb je een tijdje in het buitenland verbleven en daar een paar taalcursussen gevolgd en kan je dit niet bewijzen? Of heb je al een aantal onderdelen van de opleiding in een ander centrum gevolgd?

Geen nood! Ons CVO houdt rekening hiermee en in samenspraak met de opleidingsverantwoordelijke kan een aangepast traject uitgewerkt worden dat leidt tot een verkorting van de studieduur. Deze procedure heet EVC/EVK:

EVC = Eerder Verworven Competentie

EVK = Eerder Verworven Kwalificatie

Met wat je vroeger hebt geleerd (EVK) of elders door ervaring hebt verworven (EVC), kan je de duur van je leertraject aanzienlijk verkorten, waardoor je sneller in het bezit bent van een waardevol diploma.

Heb je vragen hierover of weet je niet zeker of je in aanmerking komt voor verkorting van de studietijd dan staan de opleidingsverantwoordelijken steeds klaar om het dossier met jou te bekijken.

EVK of Eerder Verworven Kwalificaties

EVK staat voor eerder verworven kwalificaties.In de EVK-procedure kijken we naar diploma’s, attesten, certificaten, creditbewijzen,… die je al behaald hebt. We gaan na of deze aan het niveau en de inhoud van de gekozen opleiding beantwoorden, waardoor je eventueel vrijstellingen in het leertraject kan krijgen.

Volgende studiebewijzen komen in aanmerking:

 • een creditbewijs uit een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs, d.i. een hogeschool of universiteit,
 • een attest uit een andere opleiding gevolgd aan een CVO,
 • een studiebewijs uit het buitenland (indien officieel gelijkgesteld).

Deze studiebewijzen moeten relevant zijn, m.a.w. het studiebewijs moet voldoende de inhouden dekken van de module(s) waarvoor je een vrijstelling aanvraagt.

Een attest van deelname aan een opleiding of vorming voldoet niet voor deze procedure. Deze procedure is enkel van toepassing als een examen werd afgelegd en hiervan een studiebewijs kan voorgelegd worden. Een attest van deelname valt onder de procedure EVC of Eerder Verworven Competenties.

Procedure

1. Je vult een aanvraagformulier in en voegt de nodige bewijsstukken toe aan het aanvraagformulier:

 • kopies van behaalde attesten, diploma’s en diplomasupplementen;
 • lessentabellen van opleidingen die je gevolgd hebt; 
 • attesten van andere opleidingen;

De verantwoordelijkheid voor de samenstelling van dit dossier ligt volledig bij jou.

2.  Je bezorgt het hele dossier gebundeld aan het secretariaat.

3.  De opleidingscoördinator volgt het dossier op en voegt een gemotiveerd advies toe aan het dossier.

4.  De uiteindelijke bevoegdheid ligt bij de directeur die een gemotiveerde beslissing neemt op basis van het dossier.

5. De beslissing wordt schriftelijk of via mail gecommuniceerd voor het einde van de inschrijvingstermijn en het dossier wordt aan je persoonlijk cursistendossier toegevoegd.

De vrijstelling gaat pas in nadat je het officiële bericht hebt ontvangen. Tot die tijd dien je de lessen te blijven volgen. Bij vrijstelling krijg je uiteraard het teveel betaalde inschrijvingsgeld integraal terug. 

 

EVC of Eerder Verworven Competenties

(http://www.evcvlaanderen.be)

Competenties zijn een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden en attitudes dat iemand beheerst en nodig heeft om een taak of opdracht te vervullen. Wie veilig op straat wil fietsen, moet het verkeersreglement kennen, vaardig zijn met de fiets en rekening houden met andere weggebruikers. De drie elementen samen - kennis, vaardigheid en attitude - vormen de competentie ‘veilig op straat fietsen’.

Verworven competenties

Competenties verwerven veronderstelt een leerproces. De wijze waarop je leerde of het leerproces zelf zijn van ondergeschikt belang. Je kan competenties zowel op het werk als thuis, in een schoolse context of tijdens vrijetijdsactiviteiten verwerven.

Toch kan je ook dan vrijstelling vragen via de EVC-procedure waardoor je de studietijd kan verkorten.

Voorbeelden

 • Je kan een ruime relevante werkervaring aantonen.
 • Je beheerst een vreemde taal, bijv. omdat je die thuis spreekt of omdat je een stage in het buitenland hebt gelopen.

Procedure

1. Bij de inschrijving geef je aan dat je al voorkennis en/of beroepservaring hebt. Via gerichte vragen over je werkervaring, eerdere opleidingen, vormingen … en via een toelichting bij de inhoud van de opleiding krijgen we vlug een eerste indicatie of je mogelijk in aanmerking komt.

2. Het secretariaat kan dan een afspraak regelen met de opleidingsverantwoordelijke. Deze bespreekt met jou heel grondig de inhoud van de opleiding en peilt in het gesprek verder naar je voorkennis, beroepservaring. Hij is best geplaatst om je te adviseren over je leertraject en mogelijke vrijstellingen. Hij adviseert je ook over de documenten die je dient te verzamelen en hoe je best te werk gaat.

3. Je hebt beslist om een EVC-dossier samen te stellen. Naast het formulier op basis van EVC dien je een aantal documenten toe te voegen:

 • officiële attesten van werkgevers,
 • attesten van gevolgde opleidingen,
 • andere bewijzen,

Vrijstellingen op basis van beroepservaring kan je aanvragen op basis van tenminste 1 jaar relevante werkervaring. Je dossier bevat dan minimum de volgende elementen:

 • een uitgebreide CV met
  • een korte voorstelling van jezelf,
  • een overzicht van gevolgde opleidingen, met alle bijscholingen of opleidingen in functie van je werkervaring,
  • een overzicht van je volledige beroepscarrière.
 • een duidelijke functieomschrijving met de taken en verantwoordelijkheden in het kader van de beroepssituatie, ondertekend door de werkgever,
 • een lijst van de modules waarvoor je een vrijstelling vraagt.

Als cursist ben je zelf verantwoordelijk om alle relevante bewijzen te verzamelen en te selecteren.

4. Je geeft alles netjes gebundeld af op het secretariaat.

5. De opleidingscoördinator volgt het dossier op en voegt een gemotiveerd advies toe aan het dossier op basis van een aantal criteria:

 • de aard, het niveau, de duur en inhoud van de gevolgde opleidingen,
 • de behaalde resultaten,
 • de aard, duur en inhoud van de beroepservaring,
 • de verantwoordelijkheid tijdens de uitoefening van het beroep,
 • de relevantie van al je ervaring voor de opleiding waarvoor je wil inschrijven.

Ze gaan ook na of de opgedane ervaring voldoende recent is.

6. De uiteindelijke bevoegdheid ligt bij de directeur die een gemotiveerde beslissing neemt op basis van het dossier.

7. De beslissing wordt schriftelijk of via mail gecommuniceerd voor het einde van de inschrijvingstermijn en het dossier wordt aan je persoonlijk cursistendossier toegevoegd.

De vrijstelling gaat pas in nadat je het officiële bericht hebt ontvangen. Tot die tijd dien je de lessen te blijven volgen. Bij vrijstelling krijg je uiteraard het teveel betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.

 

Een vrijstellingsproef afleggen

Als het ingediende EVC-dossier niet overtuigend genoeg zou blijken, kan je een vrijstellingsproef afleggen. We gaan dan testen of de verworven competenties voldoende overeenkomen met de einddoelen/competenties van de module waarvoor je vrijstelling aanvraagt. De vrijstellingsproef bestaat uit een schriftelijke, mondelinge en/of praktische proef.

Je vult daarvoor het aanvraagformulier in en geeft dit af op het secretariaat.

De vrijstellingsproef wordt gepland en op een afgesproken datum door een bevoegd leraar afgenomen. Op basis van deze proef geeft de leraar (eventueel in samenspraak met de opleidingscoördinator) een gemotiveerd advies dat bij je aanvraag wordt gevoegd.

Op basis van deze adviezen en bijgevoegde proef beslist de directeur of hij de gevraagde vrijstelling kan toekennen.

Je wordt schriftelijk of via mail op de hoogte gebracht van zijn beslissing die in je persoonlijk cursistendossier wordt opgenomen. We maken een attest op dat bewijst dat je in het vrijstellingsexamen bent geslaagd en dat je bij je portfolio van studiebewijzen kan voegen.

 

Niet akkoord met een beslissing van de directeur over de gevraagde vrijstellingen?

Als je de beslissing van de directeur omtrent de mogelijkheid tot vrijstellingen via EVC en vrijstellingsproef niet kan aanvaarden, kan je (of je ouders als je nog geen 18 jaar bent) ten laatste op de vijfde dag (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na de inschrijvingsperiode je bezwaren kenbaar maken.

Hiervoor richt je een brief of e-mail met je bezwaren t.a.v. directeur. Hij legt je bezwaren dan voor aan de evaluatiecommissie. De evaluatiecommissie kan op basis van je bezwaren de beslissing van de directeur handhaven of een nieuwe beslissing nemen. Van deze beslissing word je binnen een redelijke termijn schriftelijk of via mail op de hoogte gebracht.

De beslissing van de evaluatiecommissie is definitief. Tegen deze beslissing kan je geen beroep meer instellen.

Let op: als je je bezwaren pas aan de directeur bezorgt na het verstrijken van de termijn in de eerste alinea van dit punt, kan de directeur ze niet meer voorleggen aan de evaluatiecommissie. De beslissing van de directeur over eventuele vrijstellingen is dan definitief.

 

Niveaubepaling via plaatsingstoets talen

De plaatsingstoets talen bepaalt het niveau van de cursist die wenst in te schrijven voor een taalopleiding. De cursist mag de toets maar één keer afleggen. De plaatsingstoets wordt georganiseerd tijdens de inschrijvingsperiode. Cursisten die zich inschrijven voor een beginnersniveau van een opleiding hoeven geen plaatsingstoets af te leggen. Deelname aan de plaatsingstoets is wel verplicht voor elke cursist met voorkennis van de gekozen doeltaal die niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden tot een hoger niveau (zie rubriek ‘Kan ik zomaar met iedere opleiding starten?’ vervolgmodules). Het resultaat van de plaatsingstoets geldt gedurende twee schooljaren: het schooljaar waarin de toets werd afgelegd en het eerstvolgende schooljaar. Het wordt persoonlijk aan de cursisten bekendgemaakt en wordt beperkt tot de aanduiding van het behaalde niveau. We maken een attest op dat bewijst dat je een plaatsingstoets hebt afgelegd en dat je bij je portfolio van studiebewijzen kan toevoegen.

De beslissing van de directeur is definitief. Tegen deze beslissing kan geen bezwaar aangetekend worden.

Terug naar boven