U bent hier

Betaald educatief verlof (B.E.V.)

Wat is Betaald educatief verlof?

Wie heeft er recht op betaald educatief verlof?

Hoeveel loon krijg ik bij betaald educatief verlof?

Geven alle opleidingen in ons centrum recht op B.E.V.?

Op hoeveel uren betaald educatief verlof heb ik recht?

Wanneer kan ik dat verlof opnemen?

Hoeveel keer mag ik maximaal afwezig zijn?

Wat gebeurt er als ik de opleiding stopzet of niet slaag?

Kan ik mijn B.E.V. verliezen?

Hoe vraag ik betaald educatief verlof aan?

Welke documenten heb ik nodig om mijn aanwezigheid in de les te bewijzen en wat moet ik er mee doen?

Waar vind ik meer uitgebreide informatie over B.E.V.?


Wat is Betaald educatief verlof?

Wanneer je een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs volgt, heb je soms de mogelijkheid om extra verlof zonder loonverlies te krijgen. Je kan deze aanvullende vakantiedagen gebruiken om bv. de lessen te volgen of om thuis te studeren. Je werkgever ondervindt hiervan geen enkel financieel nadeel want deze dagen worden door de overheid aan hem terugbetaald.

Betaald educatief verlof is een gewaarborgd recht dat aan de werknemer moet toegestaan worden. Je werkgever kan in principe geen enkele reden inroepen om het B.E.V. te weigeren of de duur ervan te beperken, op voorwaarde dat de gevolgde opleiding voldoet aan de wettelijke voorwaarden en dat de organisatie van het werk niet in het gedrang komt.

Goed om te weten:

 • De gevolgde opleiding moet minimum 32 uur per schooljaar omvatten.
 • Er moet geen rechtstreeks verband zijn tussen de opleiding die je wil volgen en je eigenlijke beroep. Zo kun je bijvoorbeeld een opleiding Russisch volgen en daar B.E.V. voor krijgen, ook al heb je voor je werk helemaal geen Russisch nodig.
 • Wie zijn aanvraag voor B.E.V. heeft ingediend, geniet van een zekere bescherming tegen ontslag. M.a.w. het feit dat je B.E.V. neemt, kan nooit een reden voor ontslag zijn.

terug naar boven


Wie heeft er recht op betaald educatief verlof?

Om recht te hebben op B.E.V. moet je als werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • tewerkgesteld zijn in de privésector of een contractueel werknemer zijn bij een autonoom overheidsbedrijf (NMBS, Belgacom, De Post). Zijn dus uitgesloten: werknemers tewerkgesteld bij de Staat, de Gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de gemeenten, de OCMW’s en de intercommunales, en ook het onderwijzend personeel.
 • voltijds tewerkgesteld zijn (bij één of meerdere werkgevers)
 • deeltijdse werknemers hebben vaak ook recht op een aantal uren B.E.V. Informeer hiervoor bij je werkgever. Raadpleeg hier de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor meer informatie. 

terug naar boven


Hoeveel loon krijg ik bij betaald educatief verlof?

Je vindt een up-to-date antwoord op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

terug naar boven


Geven alle opleidingen in ons centrum recht op B.E.V.?

Neen. Raadpleeg hiervoor de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

terug naar boven


Op hoeveel uren betaald educatief verlof heb ik recht?

Je hebt het recht om op het werk afwezig te zijn gedurende het aantal uren dat overeenstemt met dat van de gevolgde cursussen, maar met een maximum. Een lesperiode van 50 minuten geeft recht op 1 uur (60 minuten) B.E.V.

 

Gewone maxima

Maxima als beroepsopleiding *

 

Cursusuren vallen niet samen met arbeidstijd

Cursusuren vallen samen met arbeidstijd

 

voor één of meerdere taalcursussen

80

80

80

voor één of meerdere andere cursussen

100

120

180

*meer info kan je verkrijgen op onze secretariaten

Bij een laattijdige inschrijving wordt het aantal verlofuren verminderd met het aantal lesuren dat al voorbij is.

terug naar boven


Wanneer kan ik dat verlof opnemen?

De planning van deze extra dagen verlof moet altijd in overleg met de werkgever gebeuren. Hij mag je verlof op een bepaald moment weigeren, als de werkplanning op jouw afdeling hierdoor in het gedrang zou komen.

Het educatief verlof moet opgenomen worden tussen het begin van de cursus en het einde van de examenperiode, met uitzondering van alle schoolvakanties en vakantiedagen. M.a.w. je kan geen dagen B.E.V. nemen in bv. de kerst- of krokusvakantie, of na het officiële einde van je cursus.

Als je niet in je examen zou slagen en je krijgt een kans op een herexamen, kan je B.E.V. verlengd worden tot het einde van deze periode, op voorwaarde dat je ook echt aan de herexamens deelneemt. In dit geval moet je zeker een attest aan je werkgever bezorgen waarin we de data van de tweede examentijd vermelden.

terug naar boven


Hoeveel keer mag ik maximaal afwezig zijn?

Wie gebruik maakt van B.E.V., dient de cursussen heel stipt te volgen. De overheid eist dat wij je aanwezigheid nauwkeurig controleren.

Je mag niet meer dan 10 % per trimester ongewettigd afwezig zijn. Dit percentage wordt berekend op het werkelijk aantal gegeven lesuren. Ben je toch meer dan 10% ongewettigd afwezig gebleven, dan verlies je het recht op B.E.V. voor een periode van 6 maanden, en kan je werkgever het ten onrechte uitbetaald loon van jou terugvorderen!

Als gewettigde afwezigheden aanvaarden we:

 • een medisch attest voor ziekte van de cursist of een lid van de familie die onder hetzelfde dak woont,
 • een afwezigheid voor beroepsredenen (via een verklaring van de werkgever),
 • een afwezigheid door familiale omstandigheden: een overlijden van een familielid, de geboorte van je kind (via een officieel attest),
 • een staking van het openbaar vervoer,
 • overmacht zoals extreem winterweer (bv. erge sneeuwval en ijzel).

Alle wettigingen worden altijd aan je eigen overzichtsblad vastgeniet, en met de juiste code aangeduid.

terug naar boven


Wat gebeurt er als ik de opleiding stopzet of niet slaag?

Als je de cursus wil stopzetten, meld je dit onmiddellijk op het secretariaat. Op dat moment wordt ook je B.E.V. stopgezet en onze medewerkers maken voor je werkgever een nieuw attest van nauwgezetheid, met de juiste datum van de stopzetting van de cursus. Je krijgt 5 dagen om je werkgever hierover in te lichten.

terug naar boven


Kan ik mijn B.E.V. verliezen?

Ja,

 • als je zelf de cursus stopzet,
 • als je meer dan 10 % ongewettigd afwezig bent geweest (per trimester gerekend!),
 • als je een winstgevende activiteit tijdens je B.E.V. uitoefent,
 • als je 2 maal eenzelfde cursus volgt zonder te slagen, dan verlies je definitief het recht op B.E.V. voor die cursus.

Het kan dan gebeuren dat de werkgever ten onrechte loon voor B.E.V. heeft toegekend. In dit geval kan de werkgever geen terugbetaling bekomen vanwege het ministerie. De werkgever heeft dan een periode van 3 jaar om het ten onrechte betaalde loon terug te vorderen van de werknemer.

terug naar boven


Hoe vraag ik betaald educatief verlof aan?

Stap 1

Je meldt je aanvraag voor B.E.V duidelijk bij je inschrijving aan de balie.

Je krijgt van de medewerker onmiddellijk een blanco overzichtsblad mee, dat de leerkracht op het einde van elke les zal tekenen. Je kan dit invulblad ook hier downloaden en afdrukken.

Stap 2

Begin oktober maken onze medewerkers je aanvraag B.E.V. klaar voor je werkgever. Je kan die afhalen aan de balie tegen midden oktober.

Stap 3

Je bezorgt het originele aanvraagformulier voor 31 oktober persoonlijk aan je werkgever. Dit kan persoonlijk, aangetekend of tegen ontvangstbewijs.

Als je na 31 oktober nog zou inschrijven of je verandert van werkgever in de loop van het schooljaar, moet je de aanvraag B.E.V. binnen de 15 dagen aan je werkgever afgeven.

terug naar boven


Welke documenten heb ik nodig om mijn aanwezigheid in de les te bewijzen en wat moet ik er mee doen?

We controleren je aanwezigheden aan de hand van een overzichtsblad dat je zelf bijhoudt. Onze leerkrachten zullen elke les tekenen dat je ook echt aanwezig was. Ze doen dit pas op het einde van de les, zodat zij dit ook waarheidsgetrouw kunnen opvolgen. Het is niet toegelaten om pas alles op het einde van een trimester te laten tekenen.

Het overzichtsblad is een intern document van onszelf en wordt per trimester op het secretariaat afgegeven:

sept-okt-nov-dec.: afgeven na de laatste les voor de kerstvakantie,

jan-febr-maart: afgeven na de laatste les voor de paasvakantie,

april-mei-juni: afgeven na het laatste examen of de laatste les van juni.

Het is heel belangrijk dat je ook alle bewijsstukken van gewettigde afwezigheden onmiddellijk aan dit blad vastniet, zodat onze medewerker snel en zorgvuldig alles kan berekenen.

Na controle door ons kan je voor elk trimester een officieel nauwgezetheidsattest afhalen. Dat moet je onmiddellijk aan de werkgever afgeven, als bewijs dat je regelmatig de lessen hebt gevolgd.

terug naar boven


Waar vind ik meer uitgebreide informatie over B.E.V.?

Nog meer informatie (bv. over loon en terugbetaling) kan je vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Heb je nog specifieke vragen dan kan je mailen naar educatiefverlof@vlaanderen.be.

terug naar boven