U bent hier

Wat is de ambitie van ons centrum voor volwassenenonderwijs?

Onze opdracht

Deze opdracht steunt op de volgende fundamenten


Als katholiek centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) willen we een gemeenschap zijn met duidelijke doelstellingen, met een eigen agogisch project.

Het centrum wil actueel en (ped)agogisch verantwoord kwalitatief hoogwaardig onderwijs aanbieden, zowel op het vlak van de inhoud als van de didactische verwerking. Het wil ertoe bijdragen dat cursisten zich als verantwoordelijke en weerbare burgers in de maatschappij kunnen opstellen.

We stellen ons tot doel cursisten te bekwamen om professionele en maatschappelijke taken te vervullen en erkende studiebewijzen te behalen. Het volwassenenonderwijs richt zich vooral tot iedere volwassene die aan de voltijdse leerplicht (in het studiegebied algemene vorming ook aan de deeltijdse leerplicht) heeft voldaan en die over de elementaire competenties  beschikt.

We verwelkomen cursisten met uiteenlopende leerbehoeften. We willen cursisten een tweede kans bieden om een (gelijkwaardig) diploma te behalen of ze toelaten een erkende kwalificatie te verwerven. Zo kunnen zij hun waarde of inzetbaarheid op de arbeidsmarkt  handhaven of vergroten, hun persoonlijke ontwikkeling, hun maatschappelijke integratie verbeteren of talenkennis verhogen.

Het Volwassenenonderwijs  LBC-NVK  ontstond  in  1896  vanuit  de  syndicale  werking.  Het  was de bekommernis om bedienden op te leiden en bij te scholen. Deze doelstelling geldt in essentie nog steeds, al zijn de omstandigheden, doelpubliek en onderwijsmethodes sindsdien grondig gewijzigd.

Onze opdracht:

LBC-NVK Volwassenenonderwijs heeft als kerntaak het organiseren van kwaliteitsvolle opleidingen voor volwassenen en jongvolwassenen in een aangenaam en stimulerend leer- leef- en werkklimaat. We willen daarmee mensen aanmoedigen en ondersteunen om op gelijk welke leeftijd verder competenties te ontwikkelen die hun mogelijkheden in de samenleving versterken.

terug naar boven


Deze opdracht steunt op de volgende fundamenten:

 • Onze wortels in de syndicale beweging, waaruit we in 1896 zijn ontstaan vanuit de bekommernis om bedienden te vormen en bij te scholen.
  Daarom blijft tot op vandaag ons onderwijs gericht op sociale promotie: het moet zowel de persoonlijke ontwikkeling dienen als bijdragen tot actief burgerschap, een constructieve deelname van het individu aan het maatschappelijk gebeuren.

 • Onze overtuiging van het belang van levenslang en levensbreed leren, want in een snel evoluerende samenleving draagt permanente vorming voor iedereen bij tot de levenskwaliteit op het vlak van arbeid, gezin, vereniging en vrije tijd. Daarom verwelkomen we cursisten met uiteenlopende motivaties en formuleren we een aanbod dat inspeelt op leerbehoeften van economische, sociale en culturele aard.

Om onze opdracht optimaal te realiseren kiezen we als organisatievorm voor:

 • Door de Vlaamse overheid erkend onderwijs, waarvan volwassenenonderwijs een specifiek onderdeel is
  - dit garandeert een sterk wettelijk én inhoudelijk kader
  - dit laat ons toe om de inzet van cursisten te belonen met officieel en maatschappelijk erkende bekwaamheidsbewijzen
  - daardoor blijft ons onderwijs betaalbaar voor iedereen

 • Een groep van verschillende autonome scholen (decentralisatie) die zich elk manifesteren via gespreide vestigings- en lesplaatsen (deconcentratie)
  - decentralisatie: de diversiteit en de schaalgrootte van het geheel moet benut worden ten voordele van de veelzijdigheid en de kwaliteit van het onderwijsaanbod
  - deconcentratie: door een geografische spreiding willen we het aanbod dichter bij de mensen brengen en de drempel verlagen

 • Inhoud en vorm variëren om zo veel mogelijk mensen maximale leerkansen te geven
  - secundair onderwijs en hoger beroepsonderwijs
  - contactonderwijs, al dan niet gecombineerd met afstandsleren
  - modulair en flexibel, lange en korte trajecten
  - avond- en dagonderwijs
  - soepele toepassing van eerder verworven kwalificaties en elders verworven competenties

Onze kwaliteitsverbintenis: degelijkheid in een klimaat dat mensen stimuleert.

Degelijk onderwijs betekent voor ons:

 • gedragen door professionele leerkrachten en medewerkers
  al onze medewerkers zijn professionelen die verantwoordelijkheid krijgen en dragen voor de permanente kwaliteitsverbetering in hun taak als lesgever (didactisch), als begeleider (agogisch) en op administratief vlak. Methodieken die hun deugdelijkheid bewezen hebben, combineren zij  met actuele leerinhouden, moderne ondersteunende leermiddelen en zinvolle vernieuwende inzichten. Deze werking wordt ondersteund door een modern administratief kader.

 • aangepast aan cursisten, inspelend op hun mogelijkheden, kansen en behoeften
  goed onderwijs houdt rekening met de specificiteit van elke groep en elke cursist en past zich aan op het vlak van  aanpak, methodiek en intensiteit. Dit betekent ook dat we streven naar een laagdrempelige toegang voor specifieke doel- en kansengroepen. Eerder verworven kwalificaties en elders verworven competenties worden maximaal gevaloriseerd.

 • met oog voor maatschappelijke en bedrijfsgerichte relevantie
  onze opleidingen hebben oog voor de actuele betekenis van competenties in de samenleving. Arbeidsmarktgerichte vorming impliceert een degelijke aansluiting bij de realiteit van het bedrijfsleven en bij voorkeur ook werkplekleren.

 • correct en transparant t.a.v. alle betrokkenen
  een correcte toepassing van duidelijke normen en principes maakt ons tot een betrouwbare partner voor cursisten, medewerkers, overheid en samenleving

Een stimulerend klimaat betekent voor ons:

 • aandacht voor het groepsgebeuren
  samenwerken in een groep is een meerwaarde voor het functioneren van elk individu. Zowel voor medewerkers als cursisten stimuleren we actieve samenwerking in een constructieve sfeer.

 • ondersteuning en begeleiding
  iedereen heeft recht op onze begeleiding, in het bijzonder wie er het meeste baat bij heeft. We geloven dat kwaliteiten van mensen het sterkst ontwikkeld worden door uitnodiging, aanmoediging en coaching in een sfeer van vertrouwen. We focussen liever op kansen en  mogelijkheden dan op beperkingen.

 • openheid voor dialoog en diversiteit
  wederzijds respect en waardering voor ieders persoon en mening zijn waarden die we door onze manier van handelen ten aanzien van medewerkers en cursisten willen uitdragen in de samenleving.

 • uitnodigend en hartelijk
  iedereen moet zich welkom voelen in onze scholen. Onze omgang met cursisten en medewerkers is eerder menselijk en  persoonlijk dan louter zakelijk of economisch. Ook om die reden streven we naar een kwaliteitsvolle infrastructuur.

terug naar boven