U bent hier

Aan welke afspraken moet ik mij als cursist houden?

Wat moet ik doen als ik de les niet kan bijwonen?

Wat gebeurt er als de leerkracht afwezig is?

Wat moet ik doen als ik in de loop van de cursus van groep wil veranderen?

Hoe kan ik documenten laten invullen?

Heb ik recht op Betaald Educatief Verlof?

Pauzes en lesonderbrekingen

Netheid, veiligheid en gezondheid in ons CVO

Mag ik roken in het CVO?

Waar kan ik parkeren in de buurt van het CVO?

Mag ik mijn gsm aan laten staan tijdens de les?

Diefstal en verlies van persoonlijke eigendom

Auteursrechten

Openleercentrum

Alcohol- en drugsverbod

Privacy

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag

Ben ik verzekerd in het CVO?


Wat moet ik doen als ik de les niet kan bijwonen?

Regelmatig in de les aanwezig zijn verhoogt je slaagkansen. De aanwezigheden worden elke les door de leraar genoteerd op een officiële aanwezigheidslijst. Het is belangrijk om afwezigheden te verantwoorden aan de hand van attesten van dokter of werkgever, onder meer in functie van betaald educatief verlof, inburgeringstraject,…. Wij verwachten dan ook van jou dat je maximaal deelneemt aan de opleiding en dus alle lessen ook daadwerkelijk volgt. De deelname aan evaluaties kan geweigerd worden op grond van langdurige of veelvuldige niet gemotiveerde afwezigheden. Je vorderingen kunnen dan immers niet worden beoordeeld. Maar soms zijn er omstandigheden die je kunnen verhinderen om aanwezig te zijn.
In principe vragen we om elke afwezigheid met een bewijsstuk te staven.

Een doktersattest moet in principe een vrijstelling om medische redenen staven.

Alle afwezigheden om medische redenen moeten worden gewettigd: wanneer je terug naar de lessen komt, door het attest onmiddellijk op het secretariaat te bezorgen als het een periode van meer dan 10 opeenvolgende lesdagen betreft.

Een medisch attest is pas rechtsgeldig als het:

 • uitgereikt wordt door een geneesheer, geneesheerspecialist, een psychiater, een orthodontist, een tandarts of door de administratieve diensten van een ziekenhuis of van een erkend labo,
 • duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd is,
 • de relevante identificatiegegevens vermeldt zoals de naam, het adres, telefoonnummer en RIZIV-nummer van de verstrekker,
 • aangeeft wat de gevolgen zijn van de ziekte voor bepaalde lessen,
 • de begin- en de einddatum van de ziekteperiode aangeeft, met de vermelding van voor- of namiddag, avond.

We aanvaarden ook andere omstandigheden als gewettigde afwezigheid:

 • om te gaan werken,
 • wegens staking,
 • wegens uitzonderlijke weersomstandigheden,
 • om een familieraad bij te wonen,
 • om een begrafenis of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont als jezelf,
 • als het centrum door overmacht onbereikbaar of ontoegankelijk is,
 • om voor de rechtbank te verschijnen na een oproeping of een dagvaarding,
 • als gevolg van maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming,
 • om feestdagen te beleven die inherent zijn aan je levensbeschouwelijke overtuiging.

Zo’n afwezigheid moet je wel bewijzen door een officieel document (met de vermelding van de reden van de afwezigheid) op het secretariaat af te geven. Bij herhaalde ongewettigde afwezigheden kan je uit de aanwezigheidslijsten geschrapt worden. Zorg dat het nooit zover komt en meld ons schriftelijk je afwezigheden, ook diegene die voorspelbaar zijn (bv. werk, e.d.). 

De directie neemt geen verantwoordelijkheid bij het vroeger verlaten van de lessen!

Terug naar boven


Wat gebeurt er als de leerkracht afwezig is?

Als het zou voorvallen dat een leerkracht bv. door ziekte afwezig is, doen de medewerkers van het secretariaat hun uiterste best om je te verwittigen. Het is dan ook belangrijk om bij je inschrijving je gsm-nummer en mailadres op te geven zodat we je vlot een kort sms’je of mailbericht kunnen sturen. Indien je leerkracht niet binnen de 15 minuten komt opdagen, gelieve dan het secretariaat hiervan op de hoogte te brengen.

Terug naar boven


Wat moet ik doen als ik in de loop van de cursus van groep wil veranderen?

Als je na de start van je cursus toch nog van lesmoment of groep zou willen veranderen, kan dit enkel nadat je dit meldt aan het secretariaat! De opleidingsverantwoordelijke zal uiteindelijk beslissen of dit al of niet kan.

Terug naar boven


Hoe kan ik documenten laten invullen?

Documenten die door het CVO moeten worden opgesteld of ingevuld, kan je aan het secretariaat afgeven. Indien mogelijk vullen we ze onmiddellijk in. In andere gevallen kan je de documenten op een later tijdstip afhalen.

Kinderbijslag

Ben je jonger dan 25 jaar en nog ten laste van één van je ouders, dan kunnen je ouders onder bepaalde voorwaarden nog genieten van kinderbijslag. Hiervoor moet je het formulier P7 laten invullen. Je vindt dit formulier op de website van FAMIFED

Als je in aanmerking komt voor kinderbijslag engageer je je bij inschrijving om je voor meerdere modules voor een bepaalde duur in te schrijven. Dit teneinde te voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake kinderbijslag.

Dit betekent:

 • voor het secundair volwassenenonderwijs per maand gemiddeld 17 uren per week les volgen/praktijk doen;
 • voor het hoger beroepsonderwijs of SLO per maand gemiddeld 13 uren per week les volgen/praktijk doen.

Meer info over kinderbijslag kan je vinden op de website van FAMIFED.

Vrijstelling RVA

De RVA kan vrijstelling geven aan uitkeringsgerechtigde volledig werkzoekenden voor studies in het volwassenenonderwijs.

Om de vrijstelling te bekomen dien je de nodige documenten te laten invullen op het secretariaat en ingevuld terug te bezorgen bij de uitbetalingsinstelling. De directeur van het plaatselijk RVA-kantoor moet deze aanvraag goedkeuren. In afwachting dien je te blijven voldoen aan de verwachtingen vooropgesteld aan een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze.

Als je meerdere jaren een opleiding volgt, moet de aanvraag jaarlijks hernieuwd worden.

Als je hiervoor in aanmerking komt engageer je je bij inschrijving om je voor meerdere modules voor een bepaalde duur in te schrijven, dit om te voldoen aan de wettelijke bepalingen.

Terug naar boven


Heb ik recht op Betaald Educatief Verlof?

Veel opleidingen in ons CVO geven recht op Betaald Educatief Verlof.
Als je hiervan gebruik wil maken, meld je dit bij je inschrijving. De verantwoordelijke medewerker van het secretariaat maakt een aanvraagformulier op, dat jij dan zo vlug mogelijk aan je werkgever bezorgt. Deze documenten worden niet opgestuurd. De reglementering voor het Betaald Educatief Verlof schrijft voor dat de getuigschriften van nauwgezetheid afgeleverd worden per periode van drie maanden. Je mag per periode niet meer dan 10% van de lestijd onwettig afwezig zijn of je verliest het recht op Betaald Educatief Verlof voor 6 maanden. Voor meer informatie over educatief verlof kan je terecht op de website van de overheid http://www.werk.belgie.be. Zie ook rubriek over Betaald Educatief Verlof.

Terug naar boven


Pauzes en lesonderbrekingen

Tijdens de pauze(s) kan je terecht in de cafetaria, waar je eventueel iets kan drinken (of eten). In alle andere lokalen is eten en drinken verboden. Gelieve het tijdstip van de pauze(s) te respecteren.

Terug naar boven


Netheid, veiligheid en gezondheid in ons CVO

Het centrum staat in voor de veiligheid en de gezondheid van de cursisten en het personeel:

 • samen met jullie willen wij de klassen en de gebouwen netjes houden. We vragen dan ook uitdrukkelijk je medewerking:
  • in de klaslokalen zijn geen voedsel of dranken toegelaten,
  • laat nergens resten van welke aard dan ook (bv. eten, lege flesjes, papieren,...) rondslingeren,
  • laat de klassen netjes achter: het bord schoongeveegd, stoelen onder de tafels, geen afval op de vloer,...
  • lege drankblikjes horen thuis in de speciaal daarvoor bestemde vuilnisbakken.
 • in het kader van de veiligheid treft het centrum maatregelen inzake brandpreventie, evacuatie, brandbestrijding en EHBO-voorzieningen. Het spreekt vanzelf dat je deze maatregelen naleeft en dat je je mee inzet om de veiligheid in het CVO te bevorderen. Defecten, beschadigingen en storingen worden best gemeld aan de leerkracht of het secretariaat.

 • in geval van brand of een andere noodsituatie moeten de lokalen zo snel mogelijk kunnen worden ontruimd. Bij brandalarm ben je verplicht de lokalen onmiddellijk te verlaten en je naar het verzamelpunt op de speelplaats te begeven. Je dient de instructies van het personeel stipt op te volgen.

 • de specifieke reglementen voor computerklassen, laboratoria, werkplaatsen, ... hangen in deze lokalen uit. Respecteer deze richtlijnen! Ze worden trouwens bij het begin van de cursus toegelicht.

 • draag altijd de voorgeschreven werkkledij, gebruik steeds de persoonlijke beschermingsmiddelen en volg ook nauwgezet de instructiekaarten bij machines, installaties of apparatuur.

 • werk steeds zorgvuldig en met aandacht én respecteer de richtlijnen van je leraar.

 • apparatuur, machines en materieel blijven in het lokaal waar ze thuishoren. Je kan ze enkel gebruiken als je de werking ervan kent én na een oordeelkundige keuze ervan. Behandel ze met de nodige zorg. Beschadigingen meld je best onmiddellijk. Je bent verantwoordelijk voor de netheid ervan. De bijbehorende handleiding(en) en databoeken blijven op hun plaats.

 • buiten de lestijden kan je enkel toegang tot bepaalde lokalen krijgen, als je cursist bent van de desbetreffende opleiding.

 • het CVO kan gebruik maken van bewakingscamera’s voor de toegangscontrole van de gebouwen. De plaatsen die onder camerabewaking staan, worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Als je gefilmd wordt heb je het recht om de beelden te bekijken.

Terug naar boven


Mag ik roken in het CVO?

Alle domeinen van alle vestigingsplaatsen zijn rookvrij. Roken is niet toegelaten, noch in de gebouwen, noch op de speelplaats. Hetzelfde geldt voor elke vorm van dampen (e-sigaret, shisha-pen, enz…).

Inbreuken tegen het gevoerde rookbeleid worden als volgt gesanctioneerd:

 • bij een eerste inbreuk: een mondelinge vermaning door de directeur;
 • bij een tweede inbreuk: een schriftelijke vermaning door de directeur;
 • indien er al een schriftelijke vermaning is geweest kan bij een volgende inbreuk in hetzelfde schooljaar, gesanctioneerd worden met een tuchtstraf, zoals bedoeld in rubriek 2 van het Orde- en Tuchtreglement. Eventueel kan voorafgaandelijk nog een ultieme schriftelijke verwittiging van de directeur;
 • indien er al een ultieme schriftelijke verwittiging is geweest dan wordt een volgende inbreuk in hetzelfde schooljaar gesanctioneerd met een tuchtstraf, zoals bedoeld in rubriek 2 van het Orde- en Tuchtreglement.

De sancties en de ultieme schriftelijke verwittiging dienen door betrokkene te worden geviseerd. Bij weigering stelt de directeur hiervan een proces-verbaal van weigering op.

Bij een definitieve uitsluiting kan betrokkene via een aangetekend schrijven een bezwaar indienen bij de voorzitter van de interne beroepscommissie. Het beroep verloopt volgens de procedure, zoals beschreven in rubriek 3 van het Orde- en Tuchtreglement.

Op het einde van het schooljaar worden de sancties doorgehaald.

Terug naar boven


Waar kan ik parkeren in de buurt van het CVO?

In de omgeving van het centrum kan je parkeren. Om het aangenaam te houden voor de vele buurtbewoners vragen we uitdrukkelijk om je wagen altijd reglementair te parkeren, en zeker alle doorgangen en toegangswegen vrij te laten.

Terug naar boven


Mag ik mijn gsm aan laten staan tijdens de les?

Gsm-gebruik tijdens de lessen moet strikt beperkt worden tot noodoproepen en uitzonderlijke situaties. Deze worden altijd in het begin van de les aan de leerkracht gemeld.

Terug naar boven


Diefstal en verlies van persoonlijke eigendom

Om diefstal en beschadiging te voorkomen mag je je persoonlijke spullen en andere waardevolle voorwerpen nooit onbeheerd achterlaten in gangen of lokalen.
Als je (on)opzettelijk materiaal beschadigt of ontvreemdt, zal je hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. Het centrum kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij diefstal van persoonlijke eigendom.

Terug naar boven


Auteursrechten

De auteursrechten op boeken en software moeten strikt worden gerespecteerd. Het kopiëren of wijzigen van software of cursusmateriaal is verboden alsook het gebruik van onbekende of gekopieerde software op onze apparatuur is verboden. Het downloaden in de les kan enkel in het kader van het lesonderwerp en na toestemming van de leraar.

Het fotokopiëren van beschermde werken voor eigen rekening is verboden.

Werken van cursisten kunnen worden gebruikt voor publiciteit voor het centrum.

Terug naar boven


Openleercentrum

In het openleercentrum krijg je volgens vooraf gemaakte afspraken met de lesgevers de gelegenheid om al dan niet onder begeleiding zelfstandig te leren. Het CVO verwacht dat je de nodige verantwoordelijkheidszin hebt om op een gepaste wijze gebruik te maken van de aangereikte uitrustingen en leermiddelen.

Het CVO behoudt zich het recht voor het gebruik van het internet te registreren en bij ongepast gebruik beperkingen op te leggen.

Terug naar boven


Alcohol- en drugsverbod

Alcoholische dranken zijn niet toegelaten tijdens de lessen, uitgezonderd als onderdeel van de lessen koken, wijnkenner en bierkenner. Drugs zijn totaal verboden.

Terug naar boven


Privacy

Het centrum verwerkt alle persoonsgegevens conform de privacywetgeving (zie ook punt 12 over Welke informatie wordt er over mij bewaard in het CVO?). Onderwijspersoneel mag vertrouwelijke informatie van cursisten enkel delen met collega’s van dezelfde opleiding en de directeur. Noch beeld- noch geluidsopnames in het centrum zijn toegelaten zonder uitdrukkelijke toestemming van het personeelslid en/of cursisten. 

Terug naar boven


Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag

Wanneer het personeel pesterijen opmerkt, zal het onmiddellijk optreden en wordt het orde- en tuchtreglement toegepast.

Indien je zelf wordt gepest of het slachtoffer bent van geweld of ongewild seksueel gedrag, dan kan je je wenden tot de vertrouwenspersoon van het CVO om samen naar een oplossing te zoeken.

Terug naar boven


Ben ik verzekerd in het CVO?

Alle leerkrachten en cursisten zijn verzekerd voor lichamelijke schade bij een ongeval op het centrum of op de weg naar of van het centrum. De verzekering dekt ongevallen die zich voordoen binnen de gebouwen waar we cursussen inrichten, tijdens uitstappen georganiseerd door het CVO en eventueel op de weg van huis naar het centrum en omgekeerd, op voorwaarde dat de kortste weg wordt gevolgd en binnen het normaal tijdsgebruik, conform de reglementering ter zake. Onder kortste weg van en naar school wordt verstaan: het normale traject dat de verzekerde dient af te leggen om zich van zijn woonplaats naar de omschreven instelling te begeven of naar elke andere plaats waar de verschillende activiteiten van het schoolleven plaatsvinden, en omgekeerd.

Ieder ongeval moet onmiddellijk en uiterlijk de volgende werkdag op het secretariaat worden gemeld, bij voorkeur samen met namen van getuigen en verantwoordelijken van het ongeval.

De nodige formulieren kan je afhalen op het secretariaat.

Wat houdt de verzekering concreet in?

 • burgerlijke aansprakelijkheid:
  Deze waarborg is te vergelijken met een familiale verzekering; dwz wanneer je als cursist schade veroorzaakt aan iemand anders, dan kan deze schade (zowel lichamelijke als stoffelijke) voor vergoeding in aanmerking genomen worden.
  Vb: bij een uitstap let een cursist even niet goed op, doet een fietser vallen, de fiets is stuk en de arm van de fietser gebroken: dit wordt verzekerd door schoolpolis;

 • rechtsbijstand:
  Dit is bijstand nav een verzekerd schadegeval waarbij een cursist zelf schade moet ontvangen van een derde of wanneer de cursist zelf schade veroorzaakt heeft en hiervoor mogelijks aansprakelijk gesteld wordt.

 • lichamelijke ongevallen:

  Behandelingskosten
  per slachtoffer beperkt tot € 10.000,00
  2 x RIZIV barema
  Tandprothese ten belope van
  met een maximum per tand van € 450,00
  € 1.500,00
  Begrafeniskosten ten belope van € 2.500,00 (max.)
  Kosten niet betaald door RIZIV-tarieven € 250,00 (max.)
  Verzorging in het buitenland € 5.000,00 (max.)
  Opzoekings- en repatriëringskosten € 2.500,00 (max.)

Niet verzekerd: overlijden, blijvende invaliditeit, tijdelijke ongeschiktheid.

Er wordt nooit meer terugbetaald dan het werkelijke remgeld!

Als de eigen bril van een cursist beschadigd is, wordt dit beschouwd als lichamelijke schade, maw dit is verzekerd door de polis. De schade aan eigen kleding of materiaal (bv fiets) is niet verzekerd!

Deze waarborgen zijn verworven tijdens het schoolleven: lessen, bedrijfsbezoeken, schooluitstappen, binnen- en buitenlandse reizen georganiseerd door de school, schoolfeesten, enz…

Terug naar boven